Търсене: 


Преглед на новина


Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2008 - 2010 г.
26.01.2008

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 

за развитие на шахмата в България

в периода 2008-2010 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     26 януари 2008 г.

     София 

 

     През изминалия три годишен период шахматът в България постигна много добри резултати. Стабилизира се организационно-финансовото положение на федерацията и шахматните клубове. Продължи масовизирането и популяризирането му. Неимоверно много нарасна авторитета на шахматното ни движение. Шахматът в България беше признат за олимпийски спорт и намери своето достойно място в семейството на олимпийските спортове. Това е нашият голям принос към реализиране инициативата на ФИДЕ, шахматът да бъде признат от МОК и да бъде включен в олимпийските игри. Българските шахматисти се утвърдиха сред най-добрите в света. През 2005 г. четирима от тях бяха световни шампиони. Днес Веселин Топалов и Антоанета Стефанова имат стотици последователи.

     Наред с безспорните успехи, има и не малко недовършени неща, нерешени проблеми. В следващите 3 години трябва да продължи работата по масовизиране на шахмата и навлизането му в бита на хората. Не може в началото на ХХІ век да има областни центрове без шахматни клубове. Трябва да се установят и непосредствени контакти с българите живеещи в чужбина.

     Първостепенна задача трябва да бъде работата с подрастващите. За целта е целесъобразно да се създаде школа „В. Топалов”, да се  направи всичко необходимо, шахматът да навлезе трайно в училищата.

     Да продължи работата сред хората с увреждания.

     Голяма част от усилията ни трябва да бъдат насочени към повишаване на шахматната подготовка и култура на треньорите  и деятелите.  

     І. По масовизирането на шахмата в страната

     1. Оказване практическа помощ на деятели, организатори и шахматисти от онези населени места в страната с традиции, за възстановяване на шахматните клубове и организиране на шахматна дейност (Монтана, Хасково, Кърджали, Смолян, Мадан и др.)

     2. Разработване на Програма за развитие на шахмата сред населението от Родопските общини:

     - да се оказва помощ за разкриване на шахматни клубове в Смолян, Кърджали, Мадан, Велинград, Девин, Батак и др.;

     - да се организират (с помощта на кметовете на общините от областните центрове в Смолян, Кърджали и Хасково) състезания между шахматистите от родопските селища на трите области;

     - да се оказва помощ за възстановяване  на откритите турнири във Велинград и Ивайловград.

     3. Да се окаже помощ за активизиране на шахматната дейност сред хората с увреждания. За целта да се подпишат конкретни споразумения с Агенцията за хора с увреждания и съюзите на: глухите, незрящите, инвалидите и слепо-глухите.

     - Да се окаже конкретна помощ при организирането и провеждането на техните вътрешни първенства; при подготовката на представителните им отбори за участие в европейски, световни и други международни шахматни състезания; да се реализират различни шахматни инициативи сред тях.

     4. Съвместно със спортната организация на ромите да се организират ежегодни индивидуални и отборни състезания в чест на ромския празник и други подходящи събития.

     - Да се разработи и защити проект за интегриране на ромите чрез шахмата, в рамките на декадата на ромското включване.

     5. Със съдействието на Агенцията за работа с българите в чужбина да се обсъди и реализира идеята за организирането на ежегодни шахматни прояви с българските общности зад граница. За целта:

     - да се проведе среща с ръководството на Агенцията, да се обсъдят детайлите и подпише споразумение;

     - да се установи и поддържа връзка с шахматистите и шахматните клубове в чужбина. 

     ІІ. По развитие на шахмата сред учащите се

     1. Да се приеме конкретна програма за стимулиране на шахматните клубове, които работят с подрастващи.

     2. Със съдействието на общините Добрич-селска и Тунджа, да се организират пропагандни шахматни прояви и състезания с учащите се от селата.

     3. Да се проведе кръгла маса със специалистите работещи в детско-юношеския шах за изясняване на проблемите и пътищата за тяхното преодоляване.

     4. Да се проведе среща с представители на Министерството на образованието и науката за намиране на оптимално решение за по-широкото и трайно навлизане на шахмата в училищата и детските градини.

     5. Да се окаже методическа, организационна и финансова помощ на НДФ "Морско конче" при организирането и провеждането на европейските отборни първенства "Шах в училище" и „Надеждите на света”.

     6. Опитът от реализирането на проекта "Да научим децата да мислят" в Столичната община да се популяризира и в други общини в страната.

     - Да се запознаят шахматните клубове и ръководствата на общините със същността на проекта и резултатите от реализирането му.

     - През 2009 г. да се организира среща за обмяна на опит между клубовете на тема: "Резултати, проблеми и слабости при навлизането на шахмата сред учащите се".

     7. Да се организира държавно отборно първенство между отбори от отделните училища, което да се провежда на 2 етапа:

     • подборен етап в областите;

     • финал в рамките на Европейското първенство на училищните отбори.

     8. Да се организира пилотен проект - цикъл от лекции в 2-3 училища за ролята на системните занимания с шахмат за формиране творческа, знаеща и можеща личност. 

     ІІІ. Оптимизиране на вътрешния спортен календар

     1. Да се разработи статут за организирането и провеждането на откритите турнири за деца, юноши и девойки, мъже и жени, в които ясно да бъдат откроени целите, които се поставят и тяхното реализиране.

     2. Да се окаже конкретна помощ при организирането и провеждането на откритите турнири в страната.

     - Датите на провеждане и регламентите да бъдат публикувани на интернет сайта на БФШ, най-малко 2 месеца преди началото на турнира.

     - Да се направи необходимото повечето от сега съществуващите турнири да увеличат с 1-2 дни продължителността си, за да важат за международно градиране и звания.

     3. През 2008 г. да се проведе национално съвещание (кръгла маса) с участието на представители на шахматните клубове, на което да бъдат обсъдени:

     - системите за провеждане на държавните индивидуални първенства за юноши и девойки и необходимостта от тяхната промяна;

     - начинът на определяне на представителите на страната в европейските и световните индивидуални първенства и системата за тяхната подготовка.

     4. Да се разработи система за подпомагане на шахматните клубове, която да стимулира провеждането на вътрешно-клубни първенства и турнири.

     5. съвместно с Асоциацията за студентски спорт да се усъвършенства провеждането на студентските индивидуални първенства. Да се положат усилия за възстановяване и на отборните студентски първенства.

     6. В спортния календар на БФ Шахмат да бъдат включени държавните индивидуални първенства за инвалиди, незрящи, хора с увреден слух и ветерани. Да се осигури необходимата финансова и методическа помощ за тяхната подготовка и провеждане.

     7. Да се проучи възможността за провеждане през 2010 г. на супер финал за мъже с участието на най-добрите български шахматисти и втори мач-турнир на поколенията.

     8. Съвместно с Министерство на отбраната да се организира ежегоден гросмайсторски турнир за мъже в София, "Мемориал Милко Бобоцов".

     9. Да се организират ежегодни международни турнири на младите майстори - за юноши и девойки до 18 години.

     10. Да се оказва необходимата методическа, организационна и техническа помощ на подготовката и провеждането на турнирите Mtel Masters. 

     ІV. За повишаване спортното майсторство на българските шахматисти.

     1. Да бъде разкрита детско-юношеска школа "В.Топалов" към БФ Шахмат за целогодишна подготовка на най-талантливите български деца:

     - да се разработи статут за прием в школата;

     - да се утвърди програмата за провеждането на шахматните занимания;

     - да се определи треньорския състав;

     - да се обезпечи финансово функционирането на школата.

     2. Да се обяви конкурс за треньори на националните отбори, които да бъдат утвърдени от УС на БФШ най-късно 3 месеца преди олимпиадата в Дрезден, за срок от 3 години.

     3. Да се разкрие щат и се обяви конкурс за треньор в детско-юношеското направление, който да отговаря за организацията и провеждането на държавните първенства за юноши и девойки; за подбора и подготовката на представителите в европейските и световните първенства и да поддържа връзка с ШК развиващи детско-юношески шах.

     4. Да се изучи опита на водещи страни в детско-юношеския шахмат като Азербайджан, Румъния, Русия и др. и се проучи възможността за неговото адаптиране у нас.

     5. Да се осигурят средства за ежегодно участие на българските шахматисти в световните първенства до 20 години и юношеските олимпиади до 16 години.

     6. В навечерието на олимпиади, европейски и световни индивидуални и отборни първенства да се организират подготвителни лагер-сборове.

     7. Проектосъставите на националните отбори за мъже и жени да бъдат утвърждавани най-малко 3 месеца преди провеждане на световните състезания и с техните членове да се сключат конкретни договори.

     8. Да се положат необходимите усилия за утвърждаване на тристранната среща между отборите на България, Румъния и Унгария до 10, 12 и 14 г. за юноши и девойки.

     9. Да се предложи на Турската шахматна федерация, срещата между националните отбори за мъже и жени да се трансформира в среща между младежките отбори на двете страни.

     10. Да се установят контакти с шахматните федерации на Сърбия, Черна гора, Македония и Гърция за организиране и провеждане на съвместни прояви с младите шахматисти.

     11. Да се положат усилия за възстановяване на Балканиадите, като акцента се постави върху участието на младите шахматисти.

     12. Да се обсъдят с председателите на водещите шахматни клубове (имащи отбори в "А" група) възможностите за въвеждане на "Софийските правила" за всички състезания с квалификационно значение, в т.ч. и за отборните първенства и се забранят капитанските договори. 

     V. За разширяване общественото влияние на шахмата в страната.

     1. Да се окаже помощ на шахматните деятели в държавните и обществени учреждения за сформиране на шахматни секции и подпомагане тяхната дейност.

     2. Да започне конкретна пропагандна дейност сред народните представители за подготовката и приемането на постановление (от Народното събрание или Министерския съвет) "За по-нататъшното развитие на шахмата в страната".

     3. Да се организират целеви пресконференции и се участва в телевизионни предавания посветени на ползата от шахматните занимания.

     4. Да се използват кръгли годишнини на известни български шахматисти и други поводи за запознаване на обществеността с чародейната сила на шахматната игра. 

     VІ. За медийната политика и издателската дейност

     1. Да се обяви конкурс за главен редактор и издател на сп. "Шахматна мисъл". Да се окаже практическа помощ, за да може списанието за кратко време да премине на самоиздръжка.

     2. Да се сформира екип от подходящи автори, които да продължат работата по издаването на следващите томове от "Български шахматен архивъ".

     3. Да продължи работата по създаване на Българския chessbаse, в която да бъдат събрани максимален брой от партиите на българските шахматисти играни през годините.

     4. Да се положат усилия за събиране на най-интересните партии на български шахматисти играни в откритите турнири в страната и се оформят отделни електронни издания (Приморско 1970-1981); Приморско (Славия); Павликени, Албена, Пловдив, София, Перник, Тетевен, Велинград  и др.

     5. Във връзка с признаването на шахмата в страната за олимпийски спорт от БОК, да се издадат всички партии на българските шахматисти играни на олимпиадите.

     6. Да се разработи нова визия на интернет страницата на БФ Шахмат, на която ежедневно да се дава актуална информация за живота и дейността на шахматните клубове в страната и изявите на българските шахматисти.

     7. Да се създаде звено към БФ Шахмат, което да се занимава с пропагандиране достиженията на българските шахматисти; изучаване и съхраняване шахматната ни история и подпомагане на шахматните клубове  и шахматистите с актуална шахматна информация. 

     VІІ. По подобряване организацията на работата и взаимоотношенията с шахматните клубове.

     1. Да се повиши ролята на комисиите към УС на БФШ. Да бъдат създадени: Експертен съвет; Съдийска комисия; Комисия за детско-юношески шах (да се занимава и с проблемите на ученическия шах); Комисия по етика; Спортно-техническа комисия (да се занимава с подготовката и реализирането на вътрешния спортен календар; уреждане на състезателните права на шахматистите); Квалификационна рейтингова комисия.

     - Комисиите да заседават веднъж на 2 месеца, да водят протоколи за своите заседания, да информират УС на БФШ за разгледаните въпроси и взетите решения.

     2. Да се разработи механизъм за привличане на шахматните клубове към по-активно участие в решаването на основните шахматни проблеми в страната.

     - В градовете София, Пловдив, Варна, Плевен, където има повече от 2 шахматни клуба да се обсъди възможността за създаване на градско обединение, което да организира представителни градски мероприятия.

     3. Да се рационализира работата на УС на БФШ. Той да се занимава само с основни въпроси; да решава проблеми свързани с бъдещото развитие на шахмата, като за целта приема програми и следи за тяхното изпълнение; да осигурява финансирането на шахматната дейност. 

     VІІІ. За повишаване квалификацията на треньорите, съдиите и обществените шахматни деятели.

     1. Да се проучи възможността за организиране на краткотраен треньорски курс към НСА с цел повишаване квалификацията на действащите треньори в страната.

     2. Да се организират 4 краткотрайни курсове на различни места за подготовка на шахматни инструктори и организатори, които да работят в училищата.

     3. Да се картотекират шахматните треньори като за целта се проведат изпити по утвърден въпросник от НСА и с активното участие на неговите преподаватели.

     4. За се популяризира опитът на водещи шахматни треньори в света.

     5. Да се прави годишна класация на най-добрите треньори в страната по предварително разработени критерии и най-добрите да бъдат стимулирани по подходящ начин.

     6. Да се проведе курс за подготовка на млади (по възраст) шахматни съдии. На най-добрите да се даде възможност за бързо усъвършенстване.

     7. Да се сключи договор с шахматните федерации на Гърция, Турция , Румъния, Черна гора, Хърватска и Русия за обмен на шахматни съдии.

     8. Да се предприемат конкретни действия за разширяване на обществения шахматен актив. Да се привличат към организаторска работа дейци доказали любовта и отношението си към шахмата.

     9. В състава на помощните органи на УС на БФШ (комисиите) да се включват треньори, състезатели и обществени дейци с доказани възможности.

     10. Да се положат необходимите усилия през следващите 3 години да бъдат подготвени 3 нови международни съдии; 3 арбитри на FIDE и 3 международни шахматни организатори. 

     ІХ. За международната дейност

     1. Да се мобилизират всички организационни и кадрови ресурси за успешното провеждане на големите международни шахматни прояви в страната през 2008 г.

     - Европейските индивидуални първенства за мъже и жени в Пловдив;

     - Полуфиналният мач за световната титла във Велико Търново;

     - ІІІ Европейско първенство на училищните отбори.

     2. Да се положат необходимите усилия за активизиране дейността на създадената през 2006 г. в Атина, Балканска шахматна федерация. За целта през 2008 г. да се проведе конференция с участието на председателите на Балканските шахматни федерации в София.

     3. Да се установят двустранни контакти с ръководствата на Балканските страни и се подпишат споразумения за сътрудничество, обмяна на опит, съдии, състезатели и др.

     4. Да се проучи възможността за кандидатстване пред ECU и  FIDE за домакинство на някои от световните и европейските първенства след 2010 година. 

     Х. За подобряване материално-техническото и укрепване финансовото състояние на федерацията.

     1. Да се приеме програма за финансово обезпечаване дейността на федерацията през мандата 2008-2010 г.

     2. Да се обнови материалната база на федерацията със съвременна и модерна техника (компютри, шахматни дъски и часовници за он-лайн предавания, шахове и друг необходим инвентар и пособия).

     - Да се окаже помощ на шахматните клубове за периодично попълване и обновяване на материалната им база.

     3. Да се разработи ново щатно разписание на БФ Шахмат с оглед задачите, които предстоят да се решават и се осигурят средствата за заплати и хонорари.

     4. Да продължи работата по започване строителството на шах-дом "Г.Гешев" в София.

     5. Да се проведат срещи с новоизбраните кметове на София, Пловдив, Варна и Бургас, на които да се постави въпроса за решаване на клубната база в тези градове и предоставяне на терени за изграждане на модерни съвременни шахматни домове. 
 
 
 

                   Стефан Сергиев


Управителен съвет

Дневен ред за заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2008
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2008
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2008
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
18.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Декларация на БФШ
10.04.2008
Декларация
на Българската федерация по шахмат във връзка с предстоящия полуфинален мач за световната титла по шахмат между Веселин Топалов и Гата Камски

Подробности
Официално откриване на Европейското първенство
10.04.2008
Организационният комитет кани по 2-ма представители от шахматен клуб на церемонията по официалното откриване. Тя ще се проведе на 20-ти април от 18 ч. в зала Бендида на Новотел Пловдив.
Поканите могат да бъдат получени в офиса на БФ Шахмат в София до 16-ти април и във временния офис в Новотел Пловдив от 17-ти до 20-ти април.
Валидиране на пощенски материали
09.04.2008
На 21-ви април в Новотел Пловдив ще се проведе официалната церемония по валидирането на специалните пощенски продукти, посветени на Европейското първенство.
Годишни финансови отчети!
02.04.2008
БФ Шахмат уведомява всички шахматни клубове в обществена полза, неподали до този момент своите годишни финансови отчети за дейност със средства от ДАМС и БФШ за 2007 година, че следва да направят това незабавно в срок до 11.04.2008 г.!

На вниманието на шахматните клубове!
01.04.2008
БФ Шахмат уведомява всички шахматни клубове в обществена полза, че в срок до 15 май 2008 година следва да представят абсолютно задължително своите удостоверения за регистрация в Министерство на правосъдието - Република България. Шахматните клубове в обществена полза, ненаправили до този момент регистрацията следва да подадат необходимите документи в Министерство на правосъдието незабавно!

Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1 и 2

Брой 3 и 4

Брой 5 и 6


Шах в училище

Брой 5

Брой 6

Брой 1

Връзка с нас
© 2001-2008 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix