Търсене: 


Преглед на новина


Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2008

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д 

на Контролния съвет

при БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ Шахмат

 
 
 

         Дейността на БФ Шахмат през отчетния период (21 януари 2005г. – 26 януари 2008г.) е провеждана под ръководството на Управителен съвет с председател г-н Стефан Сергиев. Съставът на Управителния съвет е от 13 членове. За отчетния период се проведени по 9 заседания през 2005г. и 2006г., 8 през 2007г. и едно – 2008г.

          Управителният съвет организира и настоящето общо отчетно – изборно събрание на БФШ, съгласно чл.16, т.1 от Устава на БФШ, приет на Общо събрание, състояло се на 24 март 2007г. На проведените заседания на Управителния съвет са присъствали членове на Контролния съвет. По време на  заседанията са водени протоколи и са провеждани с кворум на тях, и на тях са вземали съответните решения. Няма провалени заседания на Управителния съвет. Четири от заседанията са проведени извън София: Плевен, Рибарица, Видин и Слънчев бряг, като това става по време, когато има организирани шахматни мероприятия на тези места и част от членовете на УС са участници в тях.

         Всички заседания на УС са провеждани след предварително обяване на дневния ред на интернет страницата на БФШ, поне 10 дни предварително. Решенията са вземани с мнозинство и също са предоставени  за информация на интересуващите се. Всеки желаещ можеше да се информира чрез интернет. Обсъдени са над 100 решения, голяма част, от които са изпълнени.

         За изпълнителен директор на БФШ бе утвърден г-н Николай Велчев. Организационно и административно работата във федерацията бе подредена. Всеки който е посетил стаята обитавана от БФШ е могъл да види подредените папки: с изходяща и входяща поща, картотеки, папки – УС, договори, Европейско първенство 2008г. За всеки финансов документ има нареждане със съответния изходящ номер, подпис от изпълнителния директор, като по – нататък подкрепено със съответните счетоводни докумети отива при счетоводителя и се осчетоводява.

          Всеки изходящ номер  е съобразен с делова книга и всяко нареждане, което е изведено се води на електронен регистър.

          Подобрена е работата свързана с картотекирането на състезателите. Това става съгласно „формуляр за картотекиране на състезателите към клубовете” и депозираните за това  финансови средства. Преотстъпването е възможно  за мъже и жени и става поне един месец предварително и то само за отборните първенства.

      След намесата на Контролния съвет беше прекратена практиката щатни служители от федерацията да съдийстват и едновременно с това да се водят на работа по едно и също време.

          На първото заседание УС изгради помощни органи (комисии), но всеобщо е мнението, че някои от тях не изпълниха своето предназначение и останаха без съдържание.

          Единични бяха случаите на конструктивни предложения и идеи към УС. В тази насока може да се изисква много, въпреки отвореността на федерацията за идеи от всички шахматни специалисти и деятели.

          Счетоводството на федерацията се води от счетоводител Добринка Запрянова. Назначено е МОЛ (домакин) към БФШ.

          От 2005г. вече се води счетоводство на програмен продукт „Конто”, което дава възможност за нагледна и точна информация. Това е съгласно изискванията на НАП. На всеки три месеца федерацията предоставя финансови отчети пред ДАМС, с натрупване.

          Съгласно подадените годишни данъчни декларации за 2005г., 2006г. и 2007г. федарацията няма данъчни задължения. Останали са такива за периода 2003-2004г. към НОИ и НАП в размер на 15 хил. лева.

          По настоящем през периода за разлика от отминали години  заплатите  се изплащат на ведомост. Изплащат се дължимите данъци и осигуровки.

         Към федерацията има назначени четирима щатни служители: изпълнителен директор, организатор, тренъор и домакин.

         В края на 2005г. председателят на БФШ г-н Стефан Сергиев на заседание на УС изнесе „Информация за резултатите от извършен извънпланов финансов одит от ДФ Контрол за времето от 01.01.2003г. до 31.08.2005г.”, където е подчертано че за 2005г. вече счетоводната отчетност се води съгласно нормативните изисквания. На базата на този одит и с решение на УС е заведено съдебно дело срещу г-н Камен Тошков за неправомерно изразходване на финансови средства.

        Дейността на БФШ през периода зависеше в не малка част от финансовото и състояние. За тригодишния период постъпленията са 1 мил. и 40 хил. лв., като голяма част от тях са по договори и споразумения с ДАМС , от Министерство на финансите, спонсори, картотеки и собствени приходи.

        Разходите основно са за :

-вътрешен спортен календар-          161 х.лв.

-международен спортен календар-  360 х.лв.

-за национални състезатели-             89х.лв.

   (подготовка,награди,договори)

-подпомагане на шахматни клубове-34х.лв.

-материално-техническо осигуряване-36 х.лв.

-административни разходи, вкл.

        заплати,осигуровки и др.-           100х.лв

-погасени дългове-                               109х.лв

-и др.  -                                                   179х.лв

          Всичко разходи 1 мил. и 38хил. лева. 

       От предоставените цифри може да се направи извода, че БФШ през отчетния период и изтеклите последни години е увеличила бюджета си ,макар и не така, както ни се иска.

       Малко по-късно на това Общо събрание  ние ще гласуваме проекто-бюджета за 2008г., където е заложена една много амбициозна програма. Нека си пожелаем да бъде изпълнена с много шахматни успехи. Да сме здрави и щастливи. Успех! 

                                                    Председател на Контролния съвет,

                                                                              Георги Бедников 
 


Управителен съвет

Дневен ред за заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2008
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2008
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2008 - 2010 г.
26.01.2008
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
18.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Декларация на БФШ
10.04.2008
Декларация
на Българската федерация по шахмат във връзка с предстоящия полуфинален мач за световната титла по шахмат между Веселин Топалов и Гата Камски

Подробности
Официално откриване на Европейското първенство
10.04.2008
Организационният комитет кани по 2-ма представители от шахматен клуб на церемонията по официалното откриване. Тя ще се проведе на 20-ти април от 18 ч. в зала Бендида на Новотел Пловдив.
Поканите могат да бъдат получени в офиса на БФ Шахмат в София до 16-ти април и във временния офис в Новотел Пловдив от 17-ти до 20-ти април.
Валидиране на пощенски материали
09.04.2008
На 21-ви април в Новотел Пловдив ще се проведе официалната церемония по валидирането на специалните пощенски продукти, посветени на Европейското първенство.
Годишни финансови отчети!
02.04.2008
БФ Шахмат уведомява всички шахматни клубове в обществена полза, неподали до този момент своите годишни финансови отчети за дейност със средства от ДАМС и БФШ за 2007 година, че следва да направят това незабавно в срок до 11.04.2008 г.!

На вниманието на шахматните клубове!
01.04.2008
БФ Шахмат уведомява всички шахматни клубове в обществена полза, че в срок до 15 май 2008 година следва да представят абсолютно задължително своите удостоверения за регистрация в Министерство на правосъдието - Република България. Шахматните клубове в обществена полза, ненаправили до този момент регистрацията следва да подадат необходимите документи в Министерство на правосъдието незабавно!

Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1 и 2

Брой 3 и 4

Брой 5 и 6


Шах в училище

Брой 5

Брой 6

Брой 1

Връзка с нас
© 2001-2008 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix