Търсене: 


Съдийство
Съдийска комисия
Списък съдии
Правилник на шахматната игра
Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система
Швейцарска система, базирана на рейтинга
Съдийски доклад
Ръководство за работа с електронния часовник DGT

Преглед на новина


Правилник за дейността на РССК
18.04.2005

Правилник за дейността на Републиканската спортно-съдийска колегия

Глава І
Общи разпоредби

Чл. 1. Републиканската спортно-съдийска колегия (РССК) е помощен
орган на Българската федерация по шахмат. В своята работа тя се
ръководи от Устава на БФШ,своите решения и настоящия правилник.

Чл. 2. Основното предназначение на РССК е да осигурява компетентно
ръководство на държавните първенства , всички международни
състезания и други турнири провеждани в страната.

Чл. 3. Първостепенна задача на РССК е подготовката и повишаване
квалификацията на шахматните съдии.
Глава ІІ
Членство в РССК

Чл. 4. Членове на Републиканската спортно-съдийска колегия са
всички правоспособни български съдии картотекирани в РССК, които
признават и изпълняват нейните документи и решения и редовно плащат
членския си внос.
4.1 РССК води регистър на шахматните съдии в страната, съобразно
тяхната категория. Той се обновява периодично , не по-малко от веднъж
в годината и се публикува на страницата на БФ Шахмат.
4.2 Размерът на годишния членски внос се определя от Общото
събрание на РССК.Средствата се внасят по специална банкова сметка на
РССК към БФ Шахмат.
4.3 Постъпленията от членски внос могат да се изразходват само
с решение на Съдийската комисия.

Чл. 5. Всеки член на РССК притежава съдийска карта (по установения образец),
която се заверява след плащане на годишния членски внос.

Чл. 6. Приемането на нови членове на РССК става след успешно издържан изпит
за получаване на съдийска категория, подадена писмена молба до Съдийската
комисия и платен членски внос до края на текущата година .

Чл. 7. Съдийската комисия води регистър на всички съдии в България.
Членовете на РССК са длъжни совевременно да актуализират данните си в
регистъра на РССК.

Чл. 8. Съдия който не изпълнява решенията на Общото събрание на РССК и
Съдийската комисия, както и Устава и дисциплинарния правилник на БФШ и
/ или не заплаща членски внос се изключва от нейния състав,
8.1. Изключването на съдия от състава на РССК става с решение на
Съдийската комисия взето с / квалифицирано / обикновено мнозинство.
Съдията намиращ се в процедура за изключване има право да присъства на
съответното заседание на СК и да се защити лично.
8.2. Съдия изключен от състава на РССК може да обжалва нейното решение
пред УС на БФШ.

Глава ІІІ
Права и задължения на членовете на РССК

Чл. 9. Всеки член на РССК има право:
- да ръководи шахматните първенства и турнири, организирани от
Българската федерация по шахмат, шахматни клубове и други организации;
- да участва в курсове, семинари и други мероприятия , организирани от РССК;
- да бъде предлаган за “ФИДЕ арбитър” и международен съдия, ако отговаря на
изискванията, установени от ФИДЕ;
- да участва в работата на Общото събрание с право на глас, ако отговаря на
изискванията на чл.12;
- да избира и да бъде избиран в състава на съдийската комисия и в други
органи на РССК;
- да получава интересуващата го информация за работата на СК, РССК и по
други важни въпроси на шахматното съдийство;

Чл. 10. Всеки член на РССК е длъжен:
- да спазва Устава и правилниците на Българската федерация по шахмат,
решенията на УС на БФШ, Правилника и решенията на РССК и СК;
- да изпълнява точно и своевременно поставените му задачи от съдийската
колегия;
- да ръководи шахматните състезания, след като е потвърдил назначението си.
Всеки съдия може да откаже съдийско назначение в тридневен срок след
получаването му / включително , но не само по факс, телефон, Интернет /.
След потвърждаване на назначението си съдия може да се откаже от упражняване
на съдийските си функции само при независещи от него обстоятелства, но за
това е длъжен своевременно да информира ръководството на съдийската комисия;
- да изготвя и представя докладите за турнирите, на които съдийства, съгласно
установените изисквания и срокове;
- да плаща редовно членския си внос.
- Да познава, да спазва и да кара другите да спазват нормативната уредба,
законите отнасящи се до спорта,правилниците на БФШ и РССК, статута на шахматния
съдия и правилниците на ФИДЕ.


Глава ІV
Ръководни органи на РССК

Чл. 11. Върховен орган на Републиканската спортно-съдийска колегия е Общото
събрание, което се провежда веднъж на три години /редовно/. В неговата работа
с право на глас участват всички български съдии, “международна категория” и
“ФИДЕ арбитри” и републиканска категория, както и по един упълномощен
делегат – правоспособен съдия, от всеки клуб – член на БФШ.
11.1. Извънредно Общо събрание на РССК се свиква по решение на Съдийската
комисия , или по искане на 1/3 от съдиите международна категория” и “ФИДЕ арбитри”
и републиканска категория - членове на РСС
11.2. Всички Общи събрания са и отчетно-изборни.

Чл. 12. Насрочването на редовно (извънредно) Общо събрание на РССК става най-малко
един месец преди неговото провеждане, като за целта решението за това се изпраща
писмено до всички нейни членове и се публикува на интернет-страницата на БФ Шахмат.

Чл. 13. Общото събрание е редовно ако на него присъстват повече от половината от
членовете на РССК.В случай, че няма необходимият кворум, ОС се отлага с 1 час,
след което се провежда с присъстващите членове към този момент.

Чл. 14. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 15 Общото събрание на РССК има следните функции:
15.1.Приема отчета за извършената работа през отчетния период и изпълнението на
бюджета на РССК и взема решение за освобождаване от отговорност за изминалия период
на членовете на СК;
15.2.Избира членовете на Съдийската комисия (не повече от 11) и Председателя на РССК
с тайно гласуване;
15.3.Да приема правилник за дейността на РССК и промени в него.
15.4. Избира 5 резервни члена на СК, които да попълнят състава й в случаите описани
в чл.16.8 и 16.10.

Чл. 16. Съдийската комисия (СК) ръководи дейността на РССК между Общите събрания
16.1.Тя се състои от: Председател, двама заместник председатели,
секретар и седем членове;
16.2.На първото си заседание, което се провежда веднага след Общото събрание
членовете на СК избират зам.председатели и секретар;
16.3.Съдийската комисия работи по приет годишен план и провежда своите заседания
не по-малко от веднъж на два месеца, като на всяко заседание се води протокол от
секретаря на СК.
Протоколът от всяко заседание на СК се изпраща до председателя на СК в 7 дневен срок
след провеждане на заседанието. Председателя на СК изпраща протокола до членовете на
СК в тридневен срок след получаването му от секретаря на СК.
16.4.Заседанията на Съдийската комисия се свикват от нейния председател (а в негово
отсъствие от заместник председателите ) или по искане на 1/3 от членовете й;
16.5.На заседанието си през януари всяка година СК приема план за своята работа, а
през октомври финансов план за следващата година, който се представя на УС на БФШ в
7 дневен срок след приемането му;
16.6.Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината от членовете й;
16.7.Решенията се вземат с обикновено мнозинство с изключение на решенията по чл.8.1.;
16.8.Членовете на Съдийската комисия преустановяват дейността си при оставка,
невъзможност да изпълняват задълженията си, или с изтичане на срока, за който са
избрани.
16.9.Членовете на СК преустановяват дейността си и при дисциплинарни наказания,
като отнемане на съдийско звание или съдийски права и други наложени в съответствие с
Устава и Дисциплинарния правилник на БФШ.
16.10.Членове на СК преустановяват дейността си и при 3 последователни отсъствия от
заседания на СК или 5 /4 / отсъствия за 1 година.
16.11 В случаите на чл.16.8-16.10 преустановяването на дейността на член на СК става
незабавно. Мястото на напусналия член се попълва
от първата резерва избрана от ОС , в случай на отказ от втората и т.н.
16.12.Отказалите се резервни членове, губят правото си на такива и нямат право да
попълват място на други напуснали членове на СК.
16.13 В случай на непопълване на 5 места в СК, същата е задължена да свика ОС на РССК.

Чл. 17. Задължения на съдийската комисия:
17.1.Да се произнася по въпроси, свързани с управлението и дейността на РССК и да
прави предложения пред УС на БФШ за подобряване дейността на съдиите.
17.2.Да назначава съдиите, които да ръководят държавните първенства, официалните
турнири от Наредбата на БФШ и турнирите, изпращани във ФИДЕ.
17.3.Да организира и провежда курсове и изпити за подготовка и преподготовка на
шахматни съдии като за целта:
- подготвя необходимите материали;
- утвърждава състава на комисиите, които ще провеждат курсовете и изпитите;
- утвърждава протоколите от проведените курсове и изпити и присвоява званията шахматен
съдия от трета категория до съдия републиканска категория включително.
17.4.Да полага грижи за повишаване на международната квалификация на шахматните съдии.
- следи за изпълнението на изискванията за покриване на всички съдийски норми,
включени в съдийските доклади за “съдия републиканска категория”, “ФИДЕ-арбитър” и
международен съдия.
- провежда изпити с отговарящите на изискванията за получаване на званията “ФИДЕ-арбитър”
и “Международен съдия” и изпраща документите им чрез БФШ за утвърждаване от ФИДЕ
-следи за новостите в съдийството и разпространява официалните текстове на ФИДЕ. При
необходимост организира курсове за тяхното разясняване, подготвя печатни и електронни
издания.
- Прави постъпки пред ФИДЕ и ЕШС, български съдии да ръководят състезания от
най-висок ранг като Олимпиади, Световни и Европейски първенства.
- Определя съдиите, които ще ръководят официални първенства и турнири на ФИДЕ и ЕШС,
когато това е поискано от организаторите . Съдии, получили лична покана да ръководят
състезания в чужбина са длъжни да уведомяват за това СК.
17.5. Да предлага на УС на БФШ провинили се съдии за наказания, съгласно дисциплинарния
правилник на БФШ.

Чл. 18. Дейността на Съдийската комисия се ръководи от Председател, който се избира от
Общото събрание на РССК. При негово отсъствие тя се ръководи от заместник председателите
на ротационен принцип.
18.1. Председателят на Съдийската колегия:
- Представлява РССК пред УС на БФШ и може да участва в неговата работа;
- Ръководи и координира дейността на СК и РССК, съобразно Устава на БФ Шахмат и действащия
правилник;
- Свиква редовните заседания на комисията и ги ръководи;
- Организира изпълнението на взетите решения от Общото събрание и заседанията на СК;
- Води официалната кореспонденция на Съдийската комисия със Съдийската комисия на ФИДЕ и
ЕШС и своевременно информира за това нейните членове;
- Отговаря за целесъобразното изразходване на финансовите средства;
- Представя отчета за работата на РССК пред Общото събрание;

Глава V
Шахматни съдии

Чл. 19. Определянето на съдиите за всяко състезание се утвърждава от Съдийската комисия
най-малко един месец преди неговото провеждане.
19.1. При определянето на съдиите СК (при необходимост) може да организира конкурс
между кандидатите , като спазва следните изисквания:
- посочва ясно броя на главните съдии, зам.-главните съдии и съдиите и условията,
при които ще се проведе състезанието;
- необходима квалификация и опит за ръководене на даденото състезание;
19.2. Съдии, определени да ръководят дадено шахматно състезание трябва да се явят
най-малко три часа преди началото на техническата конференция , като се запознаят
своевременно с условията за неговото провеждане. За състезания извън мястото на
постоянното местожителство на съдията срокът за явяване преди началото на
техническата конференция е най-малко 12 часа. Организаторите на съответното
състезание са длъжни да осигурят настаняването и материално-техническото
обезпечаване на съдийския състав.
19.3. Докладът за проведеното състезание се представя в СК от главния съдия в срок
не по-късно от 10 дни, след неговото приключване, като трябва да отговаря на приетите
от съдийската комисия изисквания.
19.4. Съдия не може да ръководи официално държавно първенство ако е налице някоя от
следните несъвместимости:
- ако е участник в същия турнир. В отборните състезания това ограничение се отнася и
до членовете на участващите клубове;
- ако е треньор (родител) на някой от участниците;
- В случай на състезание с различни възрастови групи треньор или родител може да
бъде съдия, но не главен в друга възрастова група.Глава VІ
Изисквания за придобиване на званието “шахматен съдия”

Чл.20. Предварителни условия.
20.1. Всеки кандидат за шахматен съдия трябва да отговаря на следните задължителни
изисквания:
- Да е български гражданин,навършил осемнадесет години.
- Да е участвувал в курс за съдии одобрен от СК на БФШ и успешно да е положил
изпити за проверка на теоретически знания и практически умения

Чл. 21. Съдийски категории
21.1. СК към БФШ организира курсовете за шахматни съдии от всички категории.
Съдийските категории във възходящ ред са: трета , втора , първа, "републиканска",
"ФИДЕ-арбитър" и международен съдия.
21.2. Приходите получени от такси на участниците в курсовете за шахматни съдии се
внасят по партида "РССК" на БФШ и се разходват само с решение на СК.

Чл. 22. Изисквания за получаване и повишаване на съдийска категория
22.1. Изисквания за съдия трета категория
Кандидатът трябва да отговаря на следните условия:
- Да е взел участие в съдийски курс одобрен от СК на БФШ
- Да е издържал изпити за проверка на теоретически знания и практически умения,
22.2. Изисквания за съдия втора категория
Кандидатът трябва да отговаря на следните условия:
- Да е взел участие в съдийски курс одобрен от СК на БФШ
- Да е издържал изпити за проверка на теоретически знания и практически умения,
- Да е участвувал като зам. главен съдия или в съдийски екип в минимум 2 турнира
през последните пет години
- Да има стаж като съдия трета категория минимум 1 година.
- Да може да работи с електронен часовник.
22.3. Изисквания за съдия първа категория
Кандидатът трябва да отговаря на следните условия:
- Да е взел участие в съдийски курс одобрен от СК на БФШ;
- Да е издържал изпити за проверка на теоретически знания и практически умения;
- Да е участвувал като главен съдия, зам.-главен съдия или в съдийски екип в минимум
4 турнира, от които в поне единия от тях е бил главен съдия в турнир, проведен по
Швейцарска система в 7 кръга с минимум 50 участници през последните пет години
- Да има стаж като съдия втора категория минимум 1 година.
- Да познава поне една програма за съставянето на двойки, утвърдена от СК и
да умее да работи с електронен часовник.
22.4. Званието “съдия републиканска категория” се присъжда от СК при БФШ, по предложение
на председателя на СК, в срок най-късно до петнадесет дни от датата на получаване на
съответните документи от кандидата. Той ги внася за разглеждане на първото следващо
заседание на СК.
Кандидатът трябва да отговаря на следните условия:
- Да е взел участие в съдийски курс одобрен от СК на БФШ
- Да е издържал изпит за проверка на теоретически знания и практически умения;
- Да е участвувал като главен съдия или зам. главен съдия в минимум 4 турнира от поне
два типа от Националния календар през последните пет години и да има препоръки от 2-ма
главни съдии от турнири.
- Да има стаж като съдия първа категория минимум 2 години.
- Да владее отлично поне една програма за съставяне на двойки, утвърдена от СК и да
работи с електронен часовник.
- Да владее в достатъчна степен поне един от официалните езици на ФИДЕ и да премине
успешно езиков тест върху шахматната терминология.
22.5. Ако званието “ съдия републиканска категория” не бъде присъдено в предвидените
срокове, заинтересованият може да обжалва на първа инстанция пред Управителния съвет
на БФШ (без това да влиза в противоречие с други начини на обжалване, на които има право)
в срок от двадесет дни от датата, на която трябва да е дадено званието. УС на БФШ дава
отговор в срок от десет дни.

Чл. 23. Звание “ФИДЕ арбитър” и “Международен съдия”
23.1. При подаване на молба от заинтересования, Съдийската комисия след като се запознае
с представената документация и ако кандидатстващият отговаря на изискванията, постановени
от ФИДЕ, предлага на УС на БФШ да изпрати молбата за даване на звание “ФИДЕ арбитър” и
“международен съдия” на заинтересования.
23.2. За да разгледа СК молба за получаване на звание “ФИДЕ арбитър“ и “международен съдия”,
трябва да са спазени следните изисквания:
- Кандидатът да е съдия републиканска категория с най-малко 2 години стаж и да е положил
успешно изпит за теоретически познания и да има необходимия опит.
- Към молбата да са приложени удостоверения, доказващи, че кандидатът отговаря на всяко
едно от изискванията на ФИДЕ.
23.3. Молбата трябва да бъде подадена в СК най-късно 90 дни,преди провеждането на
Конгреса на ФИДЕ на които могат да се присъждат званията “ФИДЕ арбитър “ и
“международен съдия”.
23.4.Управителният съвет на БФШ изпраща заявлението на кандидата за получаване на званието
“ФИДЕ арбитър” и “международен съдия” от ФИДЕ, ако е одобрил молбата на кандидата на
първото си заседание, след получаването на предложение от СК. Копие от молбата на БФШ до
ФИДЕ се изпраща и на заинтересования кандидат и на СК.
23.5. Ако СК или Управителният съвет на БФШ решат да не придвижат молбата до ФИДЕ,
трябва да уведомяват за това съдията, като посочват мотивите за решението си. В този
случай съдията, без да се засягат правата, които има, може да обжалва решението пред
Председателя на БФШ в срок от двадесет дни от получаването на уведомлението.
Председателят е длъжен да се произнесе в срок не по-късно от десет дни.

Чл. 24. Изпити за получаване и повишаване на съдийска категория
24.1. За установяване нивото на теоретични знания и практически умения СК насрочва
минимум 2 (3) пъти в годината дати за изпити, в които участниците в съдийски курсове
от цялата страна могат да се явят . За всяко от местата на провеждането на изпитите СК
определя изпитна комисия, която да съблюдава за правилното им протичане.
24.2.Темите на изпитите за различните категории съдии и евентуалните промени в тях се
определят от СК и се обявяват в сайта на БФШ,или посредством циркулярно писмо.
24.3. Подготовка на изпитите.
- СК организира провеждането на квалификационни семинари, подготовката,
размножаването и изпращането на материалите за изпитите до шахматните съдии.
- Темите на изпитите за различните категории съдии се съхраняват в запечатани пликове,
които се отварят в часа, определен от СК и в присъствие на кандидатите.
- По същия начин се подготвят и резервни изпитни теми, които се използват в случай на
неправомерно отваряне на плика с основните теми, при сериозно неспазване на определения
час за начало на изпита или във всички случаи, когато делегатът на СК прецени, че могат
да възникнат нередности или поводи за обжалване провеждането на изпита.
24.4. Изпитът за проверка на теоретическите знания е писмен
24.5. Изпитът за проверка на практическите умения е устен и се провежда след завършването
на изпита за проверка на теоретическите знания от изпитната комисия.

Чл.25. Контрол на изпитите
25.1. Контрол на изпитите за проверка на теоретическите знания
- всички кандидати се явяват едновременно на изпита в едни и същи час и ден.
- представителят на СК изготвя доклад за протичането на изпита.
- СК назначава комисия, съставена най-малко от трима съдии от републиканска категория,
"ФИДЕ арбитри" или "международни съдии", да проверят изпитните работи и поставят оценки
“Зачита се” или “Не се зачита”. При липсата на единодушие относно оценката на дадена
изпитна работа, оценяването се извършва от СК.
- Членовете на изпитната комисия трябва да имат най-малко петгодишен стаж, като
съдии ”републиканска категория” или минимум тригодишен стаж като "ФИДЕ арбитър" или
съдия “международна категория”
- Изпитната комисия за "ФИДЕ арбитър” и съдия “международна категория” се състои от
5 международни съдии със стаж не по-малък от 5 години.
25.2. Контрол на изпитите за проверка на практическите умения
- Кандидатите се явяват един след друг по ред определен от изпитната комисия
25.3. Гарантиране на изпитите
Изпитите за проверка на теоретическите знания се провеждат по системата на запечатаните
анонимни пликове, като всеки кандидат получава уникален цифров код. Пликовете се отварят
в централата на СК, в предварително обявени час и ден, след оповестяване оценките по
цифрови кодове. Изпитната комисия определена от СК, присъствала на изпита, съхранява
всички изпитни работи в плик, също така запечатан и подписан.
25.4. Обжалване на оценките
- След като СК обяви резултатите от изпита, получилите оценка “не се зачита” могат да
я обжалват в срок от 15 дни.
- СК разглежда жалбите и определя окончателната оценка след като ревизира изпита.
С това се приключва процедурата по обжалване.
25.5. Кандидат получил оценка "Не се зачита " на един от двата изпита има право да се
яви на следваща дата ,само на този изпит в рамките на 1 години от първото си явяване.

Чл. 26. Удостоверяване на практически опит.
a) Представят се 4 положителни доклада от главния съдия (за турнирите, на които
кандидатът е бил зам. главен съдия или съдия) или 4 положителни доклада от директора
на турнира или представителя на федерацията, която организира турнира (за турнирите,
на които кандидатът е бил главен съдия), като турнирите трябва да са валидни за национален
или международен рейтинг ( БФШ или ФИДЕ) или да са републикански първенства. За турнирите,
които не са републикански първенства –, минималният брой кръгове трябва да е девет.
Състезания, които не са от републиканския календар важат за норми до първа категория,
включително.
За целите на настоящия параграф всеки положителен доклад се равнява на 1 норма.
б) За заместник главен съдия се допуска само по един доклад от първенство или за всеки
100 участника.
в) За да е валидна всяка норма, се изисква физическо присъствие на съдията на всичките
кръгове на турнира.
Ако съдията не е главен, допуска се отсъствие за не повече от един кръг, с разрешението
на главния съдия на турнира.
г) Лицето, изготвило доклада, го изпраща в две копия - до БФШ, и до СК, като приложен
документ към доклада за турнира.
д) Докладът трябва да бъде изготвен по модела на I.A. Norm на ФИДЕ, поместен в Шахматен
наръчник от 2003 г., като това не отнема възможността на СК да публикува чрез циркулярно
писмо собствен задължителен модел.

Чл. 27. Видове шахматни състезания и минимални изисквания към квалификацията на съдиите,
които ги ръководят:
а) Държавни индивидуални и отборни първенства за всички възрастови групи
Главен съдия – минимум “републиканска категория”,
Зам. главен съдия – минимум „първа категория”
б) Открити шампионати на България и международни турнири
Главен съдия – минимум републиканска категория
Зам. главен съдия –минимум “първа категория”
в) Купа на България и турнири валидни за международен рейтинг
Главен съдия – минимум републиканска категория
Зам.главен съдия – минимум - първа категория
г) Зонални, областни,градски първенства и открити турнири, които не важат за ФИДЕ рейтинг.
Главен съдия – минимум “Първа категория”
Зам. главен съдия – съдия “Трета категория”
д) Ученически и детски първенства и турнири
Главен съдия –минимум “Втора категория”
Зам. главен съдия – “Трета категория”.

Чл. 28. Срок на валидност на изпитните резултати и докладите.
28.1. Нормите са валидни в срок от две години от датата на закриване на турнира, за който
се отнасят.
28.2. Изпитите за проверка на теоретическите знания и практическите умения са валидни в
срок от три години от датата на закриване на сезона, през който са се провели.

Глава VІІ
Заключителни разпоредби.
Чл.29.. Настоящият Правилник отменя всички разпоредби от равна или по-ниска степен, които
са важали до момента на приемането му и влиза в сила след приемането му от
Общото събрание на РССК.Съдийски Новини

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕЗ 2005 Г.
21.03.2005
Планът за работата на Съдийската комисия за 2005 г. е приет на заседание на Съдийската комисия на 26.02.2005 г.

Подробности
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТУРНИРИ СЪС СРЕДЕН РЕЙТИНГ НАД 2400
01.03.2005
Съобщение от офиса на ФИДЕ в Елиста.
Подробности
ПРАВИЛА, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ ПАРТИИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА ХОД
16.10.2004
Общото събрание на ФИДЕ по време на 73-я й конгрес прие следните решения за прилагане на правилата за Ускорен шах и Блиц, когато партиите се играят с допълнително време за ход (методи Fischer или Bronstein):
Подробности
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОКАЗАТЕЛ БУХОЛЦ
21.08.2004
От 10 до 13 юли 2004 г. в гр. Русе се проведе откритият шахматен турнир “ПРИСТИС” по Швейцарската система.
Съгласно регламента на състезанието при равенство в постигнатите точки първите два допълнителни показатели са били съответно Бухолц-Медиана и Бухолц.

Подробности
Съдийски доклади
16.06.2004
Съдийската комисия към БФШ напомня на всички главни съдии на шахматни състезания, че трябва да изпращат докладите за проведените състезания в 10-дневен срок.

Подробности
Съдийски курс в Бургас
07.03.2005
На 26-ти и 27-ми март в Бургас, хотел Парк ще се проведе съдийски курс.
Подробна информация:
Живко Жеков
тел: 0888454034,
Е-майл: zhekovz@abv.bg
Съдийски курс
05.11.2004
Съдийската комисия при БФШ организира курс за съдии от всички категории. Той ще се проведе на 10-ти, 11-ти и 12-ти декември 2004г. от 10.00ч. в учебната зала на НСА - София, Студентски град, Закрити спортни съоръжения.
Подробности

Новини

Супертурнир в София
06.04.2005
От 11-ти до 22-ри май в София се провежда супертурнир от 20-та категория.
Участват: В. Топалов, В. Ананд, В. Крамник, Р. Пономарьов. М. Адамс и Ю. Полгар.
Подробна информация на официалния сайт.

ДИП - жени за 2005г.
05.05.2005
От 5-ти до 15-ти май в гр. Велико Търново се провежда ДИП за жени.
Официален сайт
Първият български електронен часовник
27.04.2005
Първият български електронен часовник е вече реалност! Той е изобретен от инж. Т. Манев от Велико Търново. Първото му практическо изпитание ще бъде на ДИП за жени (5 - 15 май 2005г.).
Цента на часовника е 85 лв.
Подробности
Доставка на шахматни принадлежности
21.04.2005
За задоволяване на нуждите от шахматни пособия, Българската федерация по шахмат организира доставката на шахматни фигури, часовници и табла.
Подробности
Англия срещу България (до 12 г.) на шахмат и футбол
05.05.2005
От 28.05. до 01.06.2005 в България с двадесет състезатели ще гостува националният отбор на Англия по шахмат до 12 г.
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Херцег Нови (Сърбия и Черна гора)
25.05 - 02.06
Европейско п-во за аматьори


Кишинев (Молдова)
10.06 - 25.06
Европейско индивидуално п-во за жени


Нови Сад (Сърбия и Черна гора)
26.06 - 04.07
Детска Олимпиада - до 16г.

Шахматна мисъл

Брой 11

Брой 12

Брой 1Връзка с нас
© 2001-2004 ChessBG.com, Всички права запазени