Начало Библиография
Библиография


Индивидуалните първенства 1963-1966
Автор: колектив под редакцията на д-р Стефан Сергиев
2006г.

В началото на 2004 г. по ини­циатива на сп. „Шахматна ми­съл" и със съдействието на приятели на шахмата, които поеха финансирането, започна издаването на партиите играни на финалите на индивиду­алните първенства на страна­та. Вече са издадени три тома. Първият том съдържа всички налични партии, играни в периода 1933 - 1948 г. Много от партиите от първен­ствата в довоенния период са безвъзвратно загубени, но всичко онова, което се намери, ще бъде публикувано и ще по­пълни нашия архив. Вторият том обхваща ре­публиканските първенства от 1949 до 1955 г. Това са години­те, през които българските шах­матисти усъвършенстват своето майсторство и дебютират с ус­пех на международното поле. В третия том са поместени партиите от финалите на 6 пър­венства, проведени от 1957 до 1962 г. По това време (1960 г.) шампионът на страната от 1958 г. Милко Бобоцов става първият български гросмайстор. Настоящият, четвърти том съдържа партиите, игра ни на финалите на републиканските индивидуални първенства от 1963 до 1966 г., както и партии­те от първото открито първен­ство на България, проведено в края на 1966 г. Тези години са белязани с разширяване успе­хите на българските шахматис­ти, с утвърждаването на нови двама гросмайстори. Първият от тях е Георги Трингов, победи­тел в първенството на страната през 1963 г. Именно от това първенство започва и участието му в борбата за световната тит­ла, която преминава през зонал­ния турнир в Кечкемет (Унга­рия) и междузоналния в Амсте­рдам (Холандия). Победител във финала през 1964 г. е Никола Пъдевски, който през същата тази година покрива нормата и е утвърден за гросмайстор. Дру­гите две първенства - през 1965 и 1966 г. - са своеобразният връх в творчеството на Николай Минев, друг голям шахматист от този период. Включването на партиите от Първото открито първен­ство на страната дообогатява представата за творческото из­растване на българските шах­матисти. Още повече, че в него участват бивши и бъдещи шампиони. Тези партии се пе­чатат за първи път и се надя­вам, че ще доставят удовол­ствие на читателите, като за­пълнят една съществена праз­нина в колекциите на събира­чите на шахматно творчество. Стефан Сергиев 7 май 2006 г. София